تست تمركز

ماوس را روي مربع قرمز نگه داشته و آن را حركت دهيد.

سعي كنيد مربع قرمز رنگ با ديواره و مربع/مستطيل هاي آبي رنگ برخورد نكند.

اگر در 15 ثانیه توانستید مربع را نگهدارید شما نابغه هستید!ا

بازی جدید و هیجانی ذهن خوان!